pl+48 535 250 484
·
kontakt@kancelariagrabowski.pl
·
Pn- Pt 08:00-17:00
Bezpłatna wycena

Zasiedzenie Nieruchomości – Kompletny Przewodnik

Zasiedzenie nieruchomości: szukasz doświadczonego prawnika specjalizującego się w sprawach o zasiedzenie ? Nasza kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne z zakresu zasiedzenia. Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatną wyceną lub umówieniem spotkania wypełnij formularz lub skontaktuj się telefonicznie.

Czym jest zasiedzenie?

Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności nieruchomości przez upływ czasu, podczas którego osoba nieuprawniona wykonuje faktyczne prawo własności. Jest to instytucja prawna, która pozwala na nabycie własności przez nieuprawnionego posiadacza, gdy dotychczasowy właściciel nie podejmuje działań mających na celu odzyskanie swojej własności.

Co można zasiedzieć?

Zasiedzieć można różne rodzaje nieruchomości, w tym:

 • Nieruchomości gruntowe (zarówno zabudowane, jak i niezabudowane)
 • Nieruchomości lokalowe
 • Nieruchomości budynkowe
 • Udział we współwłasności nieruchomości
 • Użytkowanie wieczyste

Kto może zasiedzieć nieruchomość?

Zasiedzieć nieruchomość może każda osoba fizyczna lub prawna, która spełnia określone prawem warunki dotyczące posiadania samoistnego przez wymagany okres czasu. Posiadaczem samoistnym jest osoba, która włada nieruchomością w sposób odpowiadający wykonywaniu prawa własności, choć formalnie nie jest jej właścicielem. Posiadanie samoistne oznacza wykonywanie faktycznego władztwa nad nieruchomością z wolą posiadania jej dla siebie, a nie dla kogoś innego (np. w charakterze najemcy, dzierżawcy czy użytkownika).

Osoby fizyczne

Każda osoba fizyczna może nabyć nieruchomość przez zasiedzenie, jeśli spełnia warunki posiadania samoistnego i upływu wymaganego czasu. Osoby te mogą obejmować zarówno obywateli Polski, jak i cudzoziemców, o ile przepisy prawa międzynarodowego lub krajowego nie stanowią inaczej. Posiadacz samoistny powinien wykazywać się rzeczywistym, fizycznym władztwem nad nieruchomością, takim jak płacenie podatków, dokonywanie napraw, inwestowanie w nieruchomość oraz dbanie o jej utrzymanie i rozwój.

Osoby prawne

Zasiedzenie nieruchomości jest również dostępne dla osób prawnych, takich jak spółki, fundacje, stowarzyszenia czy jednostki samorządu terytorialnego. Osoby prawne muszą spełniać te same warunki co osoby fizyczne, tj. wykazywać posiadanie samoistne przez wymagany okres czasu. Dla osób prawnych istotne jest, aby ich posiadanie było faktyczne i rzeczywiste, a nie tylko formalne lub teoretyczne. Na przykład, spółka może zasiedzieć nieruchomość, którą faktycznie wykorzystuje w swojej działalności gospodarczej, inwestując w nią i utrzymując ją jak właściciel.

Współposiadacze

Zasiedzenie może również dotyczyć współposiadaczy nieruchomości. Współposiadacze mogą zasiedzieć swoje udziały w nieruchomości, jeżeli każdy z nich wykonuje swoje prawo posiadania w sposób samoistny. W praktyce oznacza to, że każdy ze współposiadaczy powinien wykazywać rzeczywiste władztwo nad przypisaną mu częścią nieruchomości, np. poprzez zarządzanie swoją częścią, ponoszenie kosztów utrzymania i inwestowanie w nią. Współposiadacze mogą zasiedzieć nieruchomość wspólnie, jeśli współpracują i wspólnie zarządzają nieruchomością przez wymagany okres czasu.

Możliwość doliczenia czasu posiadania poprzednika

Obecny posiadacz może doliczyć do swojego okresu posiadania czas, w którym nieruchomość była posiadana przez jego poprzednika. Jest to możliwe, gdy posiadanie przez poprzednika było samoistne i obecny posiadacz nabył to posiadanie w sposób legalny, np. poprzez dziedziczenie, darowiznę czy sprzedaż. Doliczenie okresu posiadania jest szczególnie ważne, gdy zmiany posiadaczy następują w sposób płynny, bez przerw w samoistnym posiadaniu, co pozwala na skumulowanie okresów posiadania i szybsze osiągnięcie zasiedzenia nieruchomości.

Czym jest posiadanie samoistne?

Posiadanie samoistne to kluczowy termin w prawie cywilnym, szczególnie istotny w kontekście zasiedzenia nieruchomości. Jest to rodzaj posiadania, w którym osoba włada rzeczą (nieruchomością) jak właściciel, mimo że formalnie nie jest jej prawnym właścicielem. Oznacza to, że posiadacz samoistny wykonuje wszystkie prawa i obowiązki właściciela, zachowując się tak, jakby rzeczywiście posiadał tytuł własności.

Elementy posiadania samoistnego

Posiadanie samoistne składa się z dwóch kluczowych elementów:

 1. Corpus – fizyczne władztwo nad rzeczą:
  • Posiadacz faktycznie korzysta z nieruchomości, zarządza nią, dokonuje niezbędnych napraw, inwestycji oraz podejmuje decyzje dotyczące jej wykorzystania.
  • Może to obejmować takie działania jak ogrodzenie nieruchomości, zamieszkiwanie w niej, uprawianie ziemi, wynajmowanie jej innym osobom, a także płacenie podatków i innych opłat związanych z jej utrzymaniem.
 2. Animus – wola posiadania rzeczy dla siebie:
  • Posiadacz samoistny musi mieć wolę traktowania nieruchomości jako swojej własnej. Oznacza to, że osoba ta uważa się za właściciela i działa w przekonaniu, że ma prawo do nieruchomości.
  • Wola posiadania przejawia się w działaniach, które jednoznacznie wskazują na chęć wykonywania prawa własności, takich jak samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących nieruchomości, bez konsultacji z innymi osobami, które mogłyby rościć sobie prawa do niej.

Przykłady posiadania samoistnego

 • Zamieszkiwanie: Osoba, która mieszka w domu, płaci rachunki, wykonuje remonty, dba o ogród i ogólnie zachowuje się jak właściciel, wykazuje posiadanie samoistne.
 • Uprawianie ziemi: Rolnik, który uprawia pole, sieje, zbiera plony, naprawia ogrodzenia i prowadzi działalność rolniczą na ziemi, której formalnie nie jest właścicielem, ale włada nią jak właściciel.
 • Inwestowanie w nieruchomość: Osoba, która inwestuje w nieruchomość poprzez budowę dodatkowych budynków, modernizację istniejących struktur, a także zarządza nieruchomością w sposób, który wskazuje na pełne prawo do niej.

Odróżnienie od posiadania zależnego

Posiadanie samoistne różni się od posiadania zależnego, które występuje, gdy osoba włada nieruchomością na podstawie prawa przysługującego komuś innemu (np. jako najemca, dzierżawca, użytkownik). Posiadacz zależny wykonuje swoje prawo do korzystania z nieruchomości, ale uznaje prawo własności innej osoby.

Na przykład, najemca mieszkania, który płaci czynsz właścicielowi, wykonuje swoje prawa na podstawie umowy najmu i nie może być uznany za posiadacza samoistnego. Analogicznie, dzierżawca, który uprawia ziemię na podstawie umowy dzierżawy, nie jest posiadaczem samoistnym, gdyż uznaje własność dzierżawcy.

Znaczenie prawne posiadania samoistnego

Posiadanie samoistne ma istotne znaczenie prawne, szczególnie w kontekście zasiedzenia nieruchomości. Posiadacz samoistny może po upływie określonego czasu (20 lat w dobrej wierze, 30 lat w złej wierze) nabyć prawo własności nieruchomości poprzez zasiedzenie. Warunkiem jest, aby posiadanie było nieprzerwane i rzeczywiste przez cały wymagany okres.

Podsumowując, posiadanie samoistne to posiadanie nieruchomości w taki sposób, jakby posiadacz był jej prawowitym właścicielem. Wymaga ono zarówno fizycznego władania rzeczą, jak i woli posiadania jej dla siebie, co odróżnia je od posiadania zależnego i umożliwia nabycie własności przez zasiedzenie po upływie ustawowego terminu.

Ile czasu trzeba posiadać nieruchomość?

Czas wymagany do zasiedzenia nieruchomości zależy od dobrej lub złej wiary posiadacza:

 • Posiadanie w dobrej wierze: 20 lat
 • Posiadanie w złej wierze: 30 lat

Zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze

Posiadanie w dobrej wierze ma miejsce wtedy, gdy posiadacz nieruchomości jest przekonany, że przysługuje mu prawo do tej nieruchomości, choć w rzeczywistości takiego prawa nie posiada. Dobra wiara oznacza, że posiadacz wykonuje swoje prawo własności w sposób usprawiedliwiony, wierząc, że nie narusza prawa innej osoby. To przekonanie musi być uzasadnione okolicznościami, w jakich doszło do objęcia posiadania nieruchomości.

Przykładem posiadania w dobrej wierze może być sytuacja, gdy osoba kupuje nieruchomość na podstawie umowy, która z jakiegoś powodu okazuje się nieważna (np. z powodu wadliwej formy umowy lub braku umocowania sprzedawcy). Jeśli kupujący nie miał świadomości tych wad i miał uzasadnione podstawy sądzić, że umowa jest ważna, jest posiadaczem w dobrej wierze.

Dobra wiara jest istotna, ponieważ wpływa na długość okresu wymaganego do zasiedzenia nieruchomości. W przypadku posiadania w dobrej wierze nieruchomość można zasiedzieć po 20 latach nieprzerwanego posiadania. Jest to znacznie krótszy okres w porównaniu do zasiedzenia w złej wierze, które wymaga 30 lat posiadania.

Ocena dobrej wiary posiadacza odbywa się na moment objęcia nieruchomości w posiadanie. Oznacza to, że jeśli posiadacz początkowo był w dobrej wierze, a później dowiedział się o braku swojego tytułu prawnego, to i tak jego posiadanie nadal może być uznane za posiadanie w dobrej wierze, o ile pierwotnie był przekonany o swoim prawie. Kluczowe jest, aby przekonanie to było uzasadnione w chwili obejmowania nieruchomości.

Sądy, rozpatrując sprawy o zasiedzenie nieruchomości, szczegółowo badają, czy posiadanie miało charakter samoistny i czy posiadacz mógł uzasadnić swoją dobrą wiarę. Dowody mogą obejmować umowy, świadectwa, dokumenty podatkowe oraz zeznania świadków, które potwierdzają, że posiadacz rzeczywiście uważał się za prawowitego właściciela.

Warto zaznaczyć, że w kontekście zasiedzenia nieruchomości dobra wiara posiadacza jest traktowana surowiej niż w innych instytucjach prawa cywilnego. Posiadacz musi wykazać, że jego przekonanie o przysługującym mu prawie było usprawiedliwione i oparte na rzeczywistych okolicznościach, które mogłyby przekonać rozważnego człowieka o zgodności posiadania z prawem.

Zasiedzenie nieruchomości w złej wierze

Posiadanie w złej wierze ma miejsce wtedy, gdy posiadacz wie, że nieruchomość nie należy do niego, ale mimo to włada nią jak właściciel. Zła wiara oznacza świadomość posiadacza, że jego posiadanie narusza cudze prawo własności. Przykładem posiadania w złej wierze jest sytuacja, gdy osoba obejmuje nieruchomość w posiadanie, wiedząc, że nie posiada prawnego tytułu do nieruchomości, np. gdy ktoś celowo zajmuje opuszczony budynek bez zgody właściciela.

Zła wiara nie wyklucza możliwości zasiedzenia nieruchomości, ale wydłuża wymagany czas posiadania do 30 lat. Okres ten ma na celu zabezpieczenie praw właściciela i zapewnienie mu odpowiedniego czasu na odzyskanie swojej własności. W praktyce oznacza to, że osoba, która wie, że nie ma prawa do nieruchomości, musi władać nią nieprzerwanie przez dłuższy czas, aby móc skutecznie zasiedzieć nieruchomość.

Posiadanie w złej wierze jest szczególnie istotne w kontekście dowodowym. Sąd, rozpatrując sprawę o zasiedzenie nieruchomości, bada okoliczności nabycia posiadania i to, czy posiadacz miał świadomość braku tytułu prawnego. Posiadanie w złej wierze może wynikać z różnych przesłanek. Przykładowo, bezprawne zajęcie nieruchomości, umowy nieważne z mocy prawa czy objęcie nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnych, które później zostały unieważnione.

Warto również zaznaczyć, że zła wiara jest oceniana na moment objęcia nieruchomości w posiadanie. Oznacza to, że jeśli posiadacz początkowo władał nieruchomością w dobrej wierze, ale później dowiedział się o braku swojego tytułu, nie wpływa to na zmianę kwalifikacji posiadania z dobrej na złą wiarę. W takim przypadku liczy się pierwotna świadomość posiadacza w momencie objęcia nieruchomości.

Opłaty od zasiedzenia nieruchomości

Wysokość opłat sądowych związanych z postępowaniem o zasiedzenie zależy od wartości nieruchomości. Opłaty te obejmują:

 • Opłatę stałą od wniosku o zasiedzenie, która wynosi 2.000 zł.
 • Koszty związane z opiniami biegłych, mapami geodezyjnymi i innymi dokumentami wymaganymi w toku postępowania.

Ile trwa postępowanie sądowe o zasiedzenie nieruchomości ?

Czas trwania postępowania sądowego o zasiedzenie nieruchomości może być różny i zależy od wielu czynników, takich jak:

 • Kompleksowość sprawy
 • Liczba uczestników postępowania
 • Konieczność przeprowadzenia dowodów z opinii biegłych

Średnio postępowanie sądowe o zasiedzenie może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

zasiedzneie grafika

Zasiedzenie nieruchomości – Podsumowanie

Zasiedzenie nieruchomości jest istotną instytucją prawną, która pozwala na uregulowanie stanów prawnych nieruchomości przez długotrwałe posiadanie. Kluczowymi elementami procesu zasiedzenia są czas posiadania oraz charakter tego posiadania (dobra lub zła wiara). Pomimo że procedura sądowa może być czasochłonna i kosztowna, zasiedzenie stanowi ważny mechanizm umożliwiający nabycie własności nieruchomości przez osoby, które faktycznie nią władają przez długi okres.

Zadzwoń:

535 250 484

Zasiedzenie Nieruchomości

kontakt@kancelariagrabowski.pl
·   Pn – Pt 08:00-17:00

Related Posts