pl+48 535 250 484
·
kontakt@kancelariagrabowski.pl
·
Pn- Pt 08:00-17:00
Bezpłatna wycena

Ubezwłasnowolnienie Kraków

Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatną wyceną lub umówieniem spotkania wypełnij formularz. Ubezwłasnowolnienie Kraków.

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją prawną mającą na celu ochronę osoby, która z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego czy innych zaburzeń psychicznych nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Proces ten wywołuje liczne skutki prawne i jest przedmiotem wielu debat naukowych, szczególnie w kontekście jego elastyczności i zgodności z prawami człowieka. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis procesu ubezwłasnowolnienia w Krakowie, w tym kto może złożyć wniosek, w którym sądzie toczy się sprawa, jakie są skutki ubezwłasnowolnienia oraz kto jest uczestnikiem postępowania.

Przesłanki ubezwłasnowolnienia całkowitego

Zgodnie z art. 13 Kodeksu cywilnego, aby doszło do ubezwłasnowolnienia całkowitego, muszą wystąpić dwie przesłanki: osoba musi mieć ukończone 13 lat oraz nie być w stanie kierować swoim postępowaniem z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innych zaburzeń psychicznych, w tym pijaństwa i narkomanii. Przesłanki te muszą występować łącznie. Warto zaznaczyć, że przesłanki te są często krytykowane za archaiczność i nieprzystawanie do współczesnej nomenklatury medycznej.

Skutki prawne ubezwłasnowolnienia całkowitego

Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie traci zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że nie może samodzielnie zawierać umów, zaciągać zobowiązań ani skutecznie uczestniczyć w obrocie cywilnoprawnym. Ustanawia się dla niej opiekuna, chyba że pozostaje pod władzą rodzicielską. Nie może zawrzeć małżeństwa, a istniejące małżeństwo może podlegać przymusowej rozdzielności majątkowej.

Skutki prawne ubezwłasnowolnienia częściowego

Osoba ubezwłasnowolniona częściowo ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Może zawierać umowy dotyczące drobnych, bieżących spraw życia codziennego, ale do innych czynności potrzebuje zgody kuratora. Sąd ustanawia dla niej kuratora, który może być upoważniony do reprezentowania i zarządu jej majątkiem.

Przebieg postępowania

Postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie jest uregulowane w art. 544 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego. Wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć małżonek, krewni w linii prostej, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy osoby, której dotyczy wniosek, a także sama osoba, której wniosek dotyczy. Może również wystąpić prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Właściwość sądu

Sprawy o ubezwłasnowolnienie rozpoznaje sąd okręgowy jako sąd pierwszej instancji. W Krakowie właściwym sądem jest Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków. Wnioski rozpatrywane są przez sąd w składzie jednego sędziego, co wynika z nowelizacji przepisów z 2023 roku.

Uczestnicy postępowania

W postępowaniu o ubezwłasnowolnienie obligatoryjnie uczestniczą wnioskodawca, osoba, której dotyczy wniosek, jej przedstawiciel ustawowy oraz małżonek tej osoby. Udział prokuratora jest obligatoryjny. Mogą także uczestniczyć inne zainteresowane osoby oraz organizacje pozarządowe, jeśli ich statutowym celem jest ochrona praw osób niepełnosprawnych lub udzielanie im pomocy.

Wysłuchanie osoby, której dotyczy wniosek

Wysłuchanie osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, jest obligatoryjne i ma kluczowe znaczenie dla postępowania. Powinno odbyć się niezwłocznie po wszczęciu postępowania, w obecności biegłego psychologa oraz, w zależności od stanu zdrowia osoby, biegłego psychiatry lub neurologa.

Dokumenty i badania

Do wniosku o ubezwłasnowolnienie należy dołączyć świadectwo lekarskie potwierdzające stan zdrowia osoby, której dotyczy wniosek. Osoba ta powinna zostać zbadana przez biegłych: lekarza psychiatrę lub neurologa oraz psychologa. Badanie i opinie biegłych są kluczowymi dowodami w sprawie.

Co powinien zawierać wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie powinien być starannie przygotowany i zawierać kilka kluczowych elementów, aby sąd mógł go rozpatrzyć. Oto podstawowe informacje, które powinny znaleźć się we wniosku:

 1. Dane wnioskodawcy: Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby składającej wniosek.
 2. Dane osoby, której dotyczy wniosek: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, a także informacja o relacji z wnioskodawcą (np. krewny, małżonek, przedstawiciel ustawowy).
 3. Przyczyny ubezwłasnowolnienia: Szczegółowy opis przesłanek uzasadniających ubezwłasnowolnienie, takie jak choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy, uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, wraz z dowodami potwierdzającymi te okoliczności (np. zaświadczenia lekarskie, opinie biegłych).
 4. Zakres ubezwłasnowolnienia: Określenie, czy wniosek dotyczy ubezwłasnowolnienia całkowitego czy częściowego.
 5. Propozycja opiekuna lub kuratora: Wskazanie osoby, która mogłaby pełnić funkcję opiekuna lub kuratora, jeśli wnioskodawca ma taką propozycję.
 6. Uzasadnienie: Dokładne wyjaśnienie, dlaczego wnioskodawca uważa, że ubezwłasnowolnienie jest konieczne, w tym opis sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby, której wniosek dotyczy.
 7. Załączniki: Kopie wszelkich dokumentów potwierdzających stan zdrowia osoby, której dotyczy wniosek (np. świadectwa lekarskie, opinie psychologiczne, dokumenty medyczne).
 8. Podpis wnioskodawcy: Wniosek musi być podpisany przez wnioskodawcę.

Przygotowanie kompletnego i szczegółowego wniosku jest kluczowe dla sprawnego przebiegu postępowania o ubezwłasnowolnienie. Warto zasięgnąć porady prawnej, aby upewnić się, że wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne.

Opłata za złożenie wniosku

Opłata sądowa za złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie wynosi 100 zł. Opłata ta jest stała i nie zależy od wartości przedmiotu sporu, co oznacza, że każdy wnioskodawca musi ją uiścić, aby jego wniosek został rozpatrzony.

Czy warto skorzystać z pomocy prawnika  w sprawach o ubezwłasnowolnienie ?

Nasza Kancelaria Prawna posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań o ubezwłasnowolnienie, oferując kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania.

Posiadamy głęboką wiedzę z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, co pozwala im na efektywne reprezentowanie klientów w sprawach o ubezwłasnowolnienie.

Zakres usług kancelarii obejmuje:

 1. Konsultacje prawne: Prawnicy kancelarii oferują szczegółowe konsultacje, podczas których wyjaśniają procedurę ubezwłasnowolnienia, omawiają przesłanki i skutki prawne, a także pomagają w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji.
 2. Sporządzanie wniosków: Kancelaria zajmuje się przygotowaniem i składaniem wniosków o ubezwłasnowolnienie, dbając o to, aby były one kompletne i zgodne z wymogami formalnymi.
 3. Reprezentacja przed sądem: Prawnicy reprezentują klientów na każdym etapie postępowania sądowego, zapewniając profesjonalne wsparcie podczas rozpraw oraz kontaktując się z biegłymi i innymi uczestnikami postępowania.
 4. Doradztwo w zakresie opieki i kurateli: Po orzeczeniu o ubezwłasnowolnieniu, kancelaria doradza w kwestiach związanych z ustanowieniem opiekuna lub kuratora, pomagając w dopełnieniu wszelkich formalności.
 5. Odwołania i zmiany orzeczeń: Kancelaria pomaga w składaniu odwołań od orzeczeń sądowych oraz wniosków o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia, w przypadku zmiany okoliczności.

Prawnicy podchodzą do każdej sprawy indywidualnie, z pełnym zaangażowaniem i empatią, co jest szczególnie ważne w sprawach dotyczących ubezwłasnowolnienia, które nierzadko są skomplikowane i emocjonalnie obciążające dla klientów. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu, klienci kancelarii mogą liczyć na skuteczne rozwiązanie swoich problemów prawnych i pełne wsparcie w trudnych momentach.

Podsumowując, proces ubezwłasnowolnienia jest skomplikowanym postępowaniem mającym na celu ochronę osób, które nie są w stanie samodzielnie podejmować decyzji z powodu różnych zaburzeń psychicznych. W Krakowie, jak i w całej Polsce, przebiega według ściśle określonych procedur prawnych, angażując różne podmioty i instytucje w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony prawnej osoby ubezwłasnowolnionej.

Zadzwoń:

535 250 484

Ubezwłasnowolnienie Kraków

kontakt@kancelariagrabowski.pl
·   Pn – Pt 08:00-17:00

Related Posts