pl+48 535 250 484
·
kontakt@kancelariagrabowski.pl
·
Pn- Pt 08:00-17:00
Bezpłatna wycena

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości
Zniesienie współwłasności nieruchomości

Współwłasność to sytuacja, w której prawo własności do konkretnej rzeczy przysługuje więcej niż jednej osobie. Współwłasność w naszej rzeczywistości jest sytuacją występującą w sposób powszechny. Powstaje bardzo często na skutek małżeństw oraz dziedziczenia. Co jednak w sytuacji, gdy konieczność współdzielenia jakiegoś majątku staje się z jakiegoś powodu niekorzystna i współwłaściciel chciałby ją zakończyć? W jaki sposób dokonać podziału majątku wspólnego?

Podział majątku – kiedy jest możliwy?

W zdecydowanej większości przypadków podział majątku wspólnego możliwy jest zawsze i stanowi stale dostępne uprawnienie właścicieli rzeczy. Przepisy prawa przewidują jednak sytuacje, w których podzielenie majątku nie będzie możliwe.

Jedną z najczęstszych tego typu sytuacji będzie występowanie wspólnoty majątkowej pomiędzy małżonkami. Ustrój wspólnoty majątkowej małżeńskiej wyklucza możliwość dokonania podziału majątku w trakcie jego trwania. Aby dokonać podziału majątku małżonków, konieczne jest zatem zawarcie uprzednio umowy o rozdzielności majątkowej lub orzeczenie przez Sąd rozwodu lub separacji. Co istotne, Sąd może dokonać podziału majątku należącego do małżonków w treści orzeczenia rozwodowego.

Niemożliwym jest także zniesienie współwłasności przymusowej, która funkcjonuje w ramach wspólnoty mieszkaniowej. Ograniczenie to jest podyktowane faktem, iż zniesienie współwłasności nieruchomości głównej w takim przypadku, stanowiłoby przeszkodę w prawidłowym korzystaniu z nieruchomości lokalowych.

W jaki sposób może zostać zniesiona współwłasność

Zniesienie współwłasności może nastąpić na dwa sposoby – na drodze dobrowolnego porozumienia pomiędzy współwłaścicielami lub na drodze orzeczenia Sądu. Do Sądowego zniesienia współwłasności dochodzi, gdy porozumienie pomiędzy współwłaścicielami nie jest możliwe, a co najmniej jeden z nich jest zdeterminowany, aby zakończyć stosunek współwłasności. W takiej sytuacji może on zwrócić się do Sądu z odpowiednim wnioskiem. Możliwość wniesienia takiego wniosku jest nieograniczona czasowo i nie ulega przedawnieniu.

Dobrowolne porozumienie

Zawarcie przez współwłaścicieli dobrowolnej umowy to najłatwiejszy sposób na zakończenie istnienia współwłasności. W przypadku, gdy współwłaściciele są w stanie dojść do porozumienia, mogą sami uregulować kwestię zniesienia współwłasności. W takim przypadku, należy sporządzić odpowiedni dokument, tzw. umowę o zniesienie współwłasności. Dokument ten powinien zawierać informacje dotyczące przedmiotu współwłasności, wskazać udziały poszczególnych współwłaścicieli w przedmiocie, a także określić sposób rozliczenia poszczególnych udziałów.

Jeśli chodzi o nieruchomości, w przypadku dobrowolnego porozumienia, konieczne jest również sporządzenie aktu notarialnego. Akt taki jest konieczny w celu dokonania zmian w księdze wieczystej, a także zabezpieczenia interesów poszczególnych współwłaścicieli.

Sądowe zniesienie współwłasności

W przypadku, gdy współwłaściciele nie są w stanie dojść do porozumienia, można skorzystać z drogi sądowej. W takim przypadku, jeden z właścicieli może wnieść do sądu wniosek o zniesienie współwłasności. Sąd podejmie decyzję w tej sprawie, uwzględniając interesy poszczególnych współwłaścicieli. W przypadku, gdy sąd podejmie decyzję o podziale nieruchomości, orzeczenie takie stanowić może podstawę, do dokanania wpisu do księgi wieczystej, co umożliwi dokonanie zmian w właściwych urzędach. W przypadku podziału nieruchomości, konieczne może być również dokonanie zmian w ewidencji gruntów oraz w ewidencji budynków i lokali.

W przypadku, gdy sąd orzeknie o zniesieniu współwłasności, decyzja ta będzie wiążąca dla wszystkich współwłaścicieli. Sąd dokona również podziału mienia, uwzględniając interesy poszczególnych stron. Sąd może podzielić mienie na poszczególne udziały, a także określić sposób rozliczenia poszczególnych udziałów.

Formy zniesienia współwłasności

Zniesienie współwłasności może przybrać co do zasady jedną z trzech form:

  1. fizyczny podział rzeczy
  2. przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli
  3. sprzedaż rzeczy

To która forma będzie adekwatna dla konkretnej współwłasności zależy od indywidualnych czynników, takich oczekiwania współwłaścicieli, ich możliwości finansowe, ale także cechy samej rzeczy i przepisy prawa. Niektóre formy zniesienie współwłasności nie będą możliwe do dokonania.

Najczęściej wykluczonym będzie podział współwłasności przez podział rzeczy. Wynika to z natury niektórych przedmiotów, takich jak np. samochody, przez którą nie sposób dokonać ich podziału z zachowaniem użyteczności takich przedmiotów.

Fizyczny podział rzeczy

Fizyczny podział rzeczy jest możliwy tylko wtedy, gdy rzecz da się podzielić na części, które są samodzielnie funkcjonalne. W takiej sytuacji, każdy ze współwłaścicieli otrzymuje swoją część, co powoduje, że każdy z nich jest samodzielnym właścicielem swojej części. Jednym z najczęstszych przykładów fizycznego podziału jest podział działki na dwie mniejsze, na których stoją domy. W takiej sytuacji, każdy z właścicieli otrzymuje swoją część ziemi, na której stoi jego dom.

Zniesienie współwłasności: przyznanie nieruchomości

Drugą formą zniesienia współwłasności jest przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy dana rzecz nie jest podzielna na części i nie da się jej fizycznie podzielić. W takiej sytuacji, jednemu ze współwłaścicieli zostaje przyznana cała rzecz, a pozostali otrzymują w zamian wynagrodzenie finansowe lub inne korzyści. Przykładem takiej sytuacji może być sytuacja, w której dwie osoby wspólnie posiadały samochód, ale jedna z nich decyduje się na jego kupno i staje się jego jedynym właścicielem.

Zniesienie współwłasności: sprzedaż nieruchomości

Trzecią formą zniesienia współwłasności jest sprzedaż rzeczy. W takiej sytuacji, dana rzecz jest sprzedana, a uzyskane z niej środki finansowe są dzielone między współwłaścicieli. Sprzedaż jest możliwa tylko wtedy, gdy wszyscy właściciele się na nią zgadzają. Przykładem takiej sytuacji może być sytuacja, w której trzy osoby wspólnie posiadały dom, ale decydują się go sprzedać, dzieląc uzyskane z niego pieniądze między siebie.

Zniesienie współwłasności nieruchomości – Podsumowanie

Współwłasność to sytuacja, w której kilka osób ma prawo własności do danej rzeczy. W większości przypadków podział majątku wspólnego jest możliwy i stanowi uprawnienie właścicieli, ale istnieją również sytuacje, w których podział nie będzie możliwy. Przykładem takiej sytuacji jest wspólnota majątkowa pomiędzy małżonkami, którą można rozwiązać tylko przez zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej lub orzeczenie rozwodu lub separacji. Zniesienie współwłasności może nastąpić dobrowolnie na drodze porozumienia między współwłaścicielami lub na drodze orzeczenia Sądu w przypadku, gdy porozumienie jest niemożliwe. Umowa o zniesienie współwłasności powinna zawierać informacje na temat przedmiotu współwłasności, udziałów poszczególnych współwłaścicieli oraz sposób rozliczenia ich udziałów. W przypadku nieruchomości, konieczne jest również sporządzenie aktu notarialnego.

Aby proces zniesienia współwłasności został przeprowadzony w sposób rzetelny, nieoceniona może okazać się pomoc profesjonalnego prawnika – adwokata lub radcy prawnego.

Related Posts